Sertifikati

U procesu proizvodnje, a kada je reč o sistemu upravljanja kvalitetom, kompanija BAHUS poštuje standard SRPS ISO 9001:2008. Po pitanju upravljanja bezbednošću hrane, primenjuje se međunarodni standard RECOMMENDED INTERNATIONAL CODE OF PRACTICE GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CAC / RCP, 1-1969, rev. 4-2003.

Zašto je bitan sistem upravljanja bezbednošću hrane?

Komanija BAHUS je uspostavila sistem upravljanja bezbednošću hrane u skladu sa pomenutim standardima i to je važno za krajnjeg potrošača iz više razloga. Pre svega, sigurno je da su sve eventualne opasnosti u procesu proizvodnje poznate i da su kontrolisane na takav način da se mogu ni na koji način da izazovu štetu korisniku.


Sistem upravljanja bezbednosti hrane kompanije BAHUS na odgovarajući način tretira i sve činioce u okviru samog sistema proizvodnje i distribucije koji mogu da imaju uticaj na bezbednost hrane. Uz pomoć odgovarajuće analize, moguće je prepoznati potencijalne pretnje i opasnosti, a uspostavljanjem sistema upravljanja bezbednošću hrane, utvrđuju se i sredstva za njihovo neutralisanje, ili 

držanje pod kontrolom. CCP planovi (Critical Control Ponits) se prave upravo zbog toga da bi se kontrolisale utvrđene opasnosti, a na osnovu određivanja kritičnih kontrolnih tačaka (tačke na kojima postoji mogućnost da dođe do pojave rizika).


Čitav proces, od proizvodnje, preko distribucije, do krajnjeg korisnika, praćen je i dokumentacijom, zahvaljujući čemu se obezbeđuje dobra povezanost svih činilaca sistema po pitanju bezbednosti hrane.

Sistem upravljanja kvalitetom i bezbednošću hrane neprestano utiču na to da se povećava nivo njihove efektivnosti. To se ostvaruje uz pomoć nekih mehanizama kao što su merenje zadovoljstva korisnika, interna provera, preispitivanje od strane rukovodstva, kao i mnoge korektivne i 

preventivne mere.


Uspostavljanjem, primenom i pridržavanjem sistema upravljanja kvalitetom i bezbednošću proizvoda BAHUS ne samo da je kvalitet svojih osvežavajućih bezalkoholnih napitaka i voćnih nektara podigao na jedan visok nivo, već je i učinio da taj kvalitet u budućnosti može da bude samo još veći.